mi_option_enable

Set runtime behavior.

extern (C) @nogc @system nothrow
void
mi_option_enable

Meta